کلاسهای آنلاین ۱۷ اردیبهشت

کلاسهای آنلاین 17 اردیبهشت

آموزش آنلاین در مرکز زبانهای خارجی دانشگاه ارومیه

زمانبندی کلاسهای آنلاین ۱۷ اردیبهشت

ساعت ١٠:٣٠ الى ١٢:٠٠ : دوره IELTS, آقاى جهانگیرى

ساعت ١٢:٠٠ الى ١٣:٣٠ : دوره EAP, خانم خوش روش

ساعت ١۵:٠٠ الی ۱۶:۳۰ : آلمانى ترم ٨, خانم قدیمى

ساعت ١۵:٠٠ الی ۱۶:۳۰ : انگلیسى ترم ٩, خانم قیاسى

ساعت ١۵:٠٠ الی ۱۶:۳۰ : انگلیسى ترم ۶, آقاى معتمدى راد

ساعت ۱۶:۴۵ الی ۱۸:۱۵ : فرانسه ترم ٣, خانم بهمقامى

ساعت ۱۶:۴۵ الی ۱۸:۱۵ : ترکى استانبولى ترم ۵, خانم دژآلود

ساعت ۱۶:۴۵ الی ۱۸:۱۵ : انگلیسى ترم ١٨, آقاى ملکى

ساعت ۱۶:۴۵ الی ۱۸:۱۵ : انگلیسى ترم ١۶, دکتر تیمورى

ساعت ۱۶:۴۵ الی ۱۸:۱۵ : انگلیسى ترم ۴, آقاى معتمدى راد

ساعت ۱۸:۳۰ الی ٢٠:٠٠ : دوره TOEFL, دکتر تیمورى

ساعت ۱۸:۳۰ الی ٢٠:٠٠ : دوره IELTS, آقاى جهانگیرى

ساعت ۱۸:۳۰ الی ٢٠:٠٠ : ترکى استانبولى ترم ١, آقاى عونى

ساعت ۱۸:۳۰ الی ٢٠:٠٠ : ترکى استانبولى ترم ۴, خانم دژآلود

ساعت ۱۸:۳۰ الی ٢٠:٠٠ : آلمانی ترم ١١, دکتر بهکامی

ساعت ۱۸:۳۰ الی ٢٠:٠٠ : آلمانى ترم ٧، خانم قدیمى

ساعت ۱۸:۳۰ الی ٢٠:٠٠ : انگلیسى ترم ۶، آقاى معتمدى راد

ورود به آموزش آنلاین

دیدگاه ها بسته شده است

از من بپرسید
ارسال