معرفی دوره EAP

شهریور ۲۳, ۱۳۹۹
دوره English for Academic Purposes) EAP) - زبان انگلیسی برای اهداف دانشگاهی

دوره English for Academic Purposes) EAP)

دوره English for Academic Purposes) EAP) بعد از تعیین سطح و آنالیز نیاز، حداکثر در طول چهار ترم 30 جلسه ای برگزار می شود که در پایان ترم چهارم، متقاضیان مدرک پایان دوره قابل ترجمه نیز از دانشگاه ارومیه دریافت می کنند.
از من بپرسید
ارسال