تقویم آموزشی سال 98

ترم تابستان 1

تعیین سطح: 1 و 2 تیر ساعت 17:00

مهلت ثبت نام : تا 1 تیر

شروع کلاس ها: 3 و 4 تیر

فاینال: 10 و 12 مرداد

ترم تابستان 2

تعیین سطح: 16 و 17 مرداد ساعت 17:00

مهلت ثبت نام: تا 16 مرداد

شروع کلاس ها: 19 و 20 مرداد

فاینال: 27 و 28 شهریور

کلاس جبرانی روزهای فرد: 8 شهریور

کلاس جبرانی روزهای زوج: 15 شهریور

ترم ویژه تابستان

تعیین سطح: 23 و 24 تیر ساعت 17:00

مهلت ثبت نام: تا 25 تیر

شروع كلاس ها: 26 و 27 تیر

فاينال: 20 و 21 شهریور

ترم پاییز 1

تعیین سطح: 3، 4 و 6 مهر ساعت 16:30

مهلت ثبت نام: تا 4 مهر

شروع كلاسها: 7 و 8 مهر

فاينال : 16 و 18 آبان

کلاس های جبرانی فرد: 3 آبان

کلاس جبرانی زوج: 10 آبان

ترم پاییز 2

تعیین سطح: 19 و 20 آبان ساعت 16:00

مهلت ثبت نام: تا 19 آبان

شروع کلاس ها: 21 و 22 آبان

فاینال: 27 و 28 آذر

کلاس های جبرانی زوج: 8 آذر

ترم ویژه پاییز

تعیین سطح: 22 و 23 مهر ساعت 16:30

مهلت ثبت نام: تا 23 مهر

شروع کلاس ها: 24 و 25 مهر

فاینال: 23 و 24 آذر

ترم زمستان 1

تعیین سطح: 1 و 2 دی ساعت 16:00

مهلت ثبت نام: تا 2 دی

شروع کلاس ها: 3 و 4 دی

فاینال: 10 و 12 بهمن

کلاس های جبرانی زوج: 27 دی

ترم زمستان 2

تعیین سطح: 13 و 14 بهمن ساعت 16:00

مهلت ثبت نام: تا 14 بهمن

شروع کلاس ها: 15 و 16 بهمن

فاینال: 24 و 25 اسفند

کلاس های جبرانی فرد: 9 اسفند