نتایج آزمون های پایان دوره

نتایج آزمون های پایان دوره

ترم آزمون شروع ترم پایان ترم مشاهده و دانلود
TTC - -
CELP 1 - -
زمستان 1-98 ٍEXIT - -
CELP 2 - -
تابستان 2-98 CELP , EXIT - -
بهار 2-98 EXIT , CELP - -
بهار 98 EXIT , CELP - -
زمستان 1-97 EXIT - -
پاییز 2-97 EXIT - -
پاییز 1 EXIT - -
تابستان 2-97 EXIT - -
تابستان 1-97 EXIT - -
EXIT - -