نتایج آزمون های پایان دوره

نتایج آزمون های پایان دوره

ترم آزمون شروع ترم پایان ترم مشاهده و دانلود
تابستان 2-99 CELP 4 99/05/21 99/06/30
تابستان 2-99 CELP 1 99/05/22 99/06/31
تابستان 1-99 CELP 1 99/04/03 99/05/12
تابستان 1-99 CELP 2 99/04/04 99/05/13
تابستان 1-99 CELP 3 99/04/03 99/05/12
تابستان 1-99 CELP 4 99/04/04 99/05/13
زمستان 2-98 EXIT 1 98/11/16 98/12/25
زمستان 2-98 EXIT 3 98/11/16 98/12/25
زمستان 2-98 EXIT 2 98/11/16 98/12/25
زمستان 2-98 ZDaF 1 98/11/16 98/12/25
زمستان 2-98 ZDaF 2 98/11/16 98/12/25
TTC - -
CELP 1 - -
زمستان 1-98 ٍEXIT - -
CELP 2 - -
تابستان 2-98 CELP , EXIT - -
بهار 2-98 EXIT , CELP - -
بهار 98 EXIT , CELP - -
زمستان 1-97 EXIT - -
پاییز 2-97 EXIT - -
پاییز 1 EXIT - -
تابستان 2-97 EXIT - -
تابستان 1-97 EXIT - -
EXIT - -
از من بپرسید
ارسال