نتایج آزمون های پایان دوره

نتایج آزمون های پایان دوره

ترم آزمون شروع ترم پایان ترم مشاهده و دانلود
پاییز 2-1400 CELP 1, 2, 3, 4 – TES 1400/09/23 1400/09/30
پاییز 1-1400 CELP 4 – TES 1400/07/06 1400/08/18
تابستان 2-1400 TTC 1400/05/23 1400/06/31
تابستان 1-1400 CELP 1, 2, 4 – CELF A1 1400/04/06 1400/05/16
بهار 2-1400 CELP 1, 2, 3, 4 – TES – CELF A1, A2 1400/02/27 1400/04/03
بهار 1-1400 CELP 2 , 3 1400/01/16 1400/02/22
زمستان 2-99 CELP 1 99/11/15 99/12/24
زمستان 2-99 CELP 2 99/11/15 99/12/24
زمستان 2-99 CELP 3 99/11/15 99/12/24
زمستان 1-99 CELP 3 99/10/04 99/11/12
زمستان 1-99 CELP 1 99/10/04 99/11/12
زمستان 1-99 CELP 4 99/10/04 99/11/12
پاییز 2-99 ZDaF 1 99/09/22 99/09/30
پاییز 2-99 CELP 1 99/09/22 99/09/30
پاییز 2-99 CELP 2 99/09/22 99/09/30
پاییز 2-99 CELP 4 99/09/22 99/09/30
پاییز 2-99 CELP 3 99/09/22 99/09/30
پاییز 2-99 TTC 99/09/22 99/09/30
پاییز 2-99 ZDaF 2 99/09/22 99/09/30
تابستان 2-99 CELP 1 99/05/21 99/06/30
تابستان 1-99 CELP 2 99/05/21 99/06/30
تابستان 1-99 CELF 2 99/05/21 99/06/30
تابستان 1-99 CELP 4 99/05/21 99/06/30
تابستان 1-99 TES 99/05/21 99/06/30
تابستان 2-99 CELP 4 99/05/21 99/06/30
تابستان 2-99 CELP 1 99/05/22 99/06/31
تابستان 1-99 CELP 1 99/04/03 99/05/12
تابستان 1-99 CELP 2 99/04/04 99/05/13
تابستان 1-99 CELP 3 99/04/03 99/05/12
تابستان 1-99 CELP 4 99/04/04 99/05/13
زمستان 2-98 EXIT 1 98/11/16 98/12/25
زمستان 2-98 EXIT 3 98/11/16 98/12/25
زمستان 2-98 EXIT 2 98/11/16 98/12/25
زمستان 2-98 ZDaF 1 98/11/16 98/12/25
زمستان 2-98 ZDaF 2 98/11/16 98/12/25
TTC - -
CELP 1 - -
زمستان 1-98 ٍEXIT - -
CELP 2 - -
تابستان 2-98 CELP , EXIT - -
بهار 2-98 EXIT , CELP - -
بهار 98 EXIT , CELP - -
زمستان 1-97 EXIT - -
پاییز 2-97 EXIT - -
پاییز 1 EXIT - -
تابستان 2-97 EXIT - -
تابستان 1-97 EXIT - -
EXIT - -
ستان 1-97 EXIT - - EXIT - -
از من بپرسید
ارسال