قوانین و مقررات

قوانین و مقررات مرکز زبانهای خارجی رویای دانش

قوانین و مقررات مرکز زبانهای خارجی رویای دانش

قوانین و مقررات

  • بعد از پایان مهلت ثبت نام و شروع جلسه اول ثبت نام امکان پذیر نمی باشد.
  • بیش از سه جلسه غیبت در یک ترم، محرومیت در آزمون فاینال را در پی خواهد داشت.
  • آزمون فاینال با تاخیر فقط در زمان هایی که از طرف موسسه اعلام خواهد شد برگزار می گردد و این آزمون با پرداخت مبلغ ۳۰۰۰۰ تومان صورت خواهد گرفت.
  • رعایت شئونات اخلاقی و اسلامی در موسسه الزامیست.
  • بعد از ثبت نام و تشکیل کلاس مربوطه انصراف و استرداد مبلغ ثبت نام به هر دلیلی امکانپذیر نمی باشد.
  • ثبت نام به صورت نقدی امکان پذیر نمی باشد.
  • عدم حضور در جلسات جبرانی غیبت محسوب می شود.
  • ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن ﻫﺎى ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻄﻮح و ﭘﺎﯾﺎن دوره اﻋﻼﻣﻰ از ﻃﺮف ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺮاى زﺑﺎن آﻣﻮزان اﻟﺰاﻣﻰ ﺑﻮده و ﺑﺪﯾﻬﻰ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺷﺮﮐﺖ و ﻋﺪم ﻗﺒﻮﻟﻰ زﺑﺎن آﻣﻮزان در آزﻣﻮن ﻫﺎى ﻣﺬﮐﻮر اﻣﮑﺎن اداﻣﻪ دوره در ﺗﺮم ﻫﺎى ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻘﺪور ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
  • هزینه کتاب های موسسه مستقل از شهریه دوره های آموزشی موسسه می باشد.
  • تمامی اخبار و اطلاعیه های موسسه صرفا از طریق وبسایت و کانال های اطلاع رسانی موسسه انجام می پذیرد، لذا پیگیری و عضویت در تمامی کانال های اطلاع رسانی موسسه برای زبان آموزان الزامی می باشد.
  • ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻧﺼﺐ اﺳﺎﻣﻰ زﺑﺎن آﻣﻮزان ﻣﻤﺘﺎز ﻫﺮ دوره آﻣﻮزﺷﻰ در ﭘﺎﻧﻞ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻰ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
  • ثبت نام برای تمامی رده های سنی (کودکان – نوجوانان – بزرگسالان)امکان پذیر می باشد.
  • ﺑﺮﮔﺰارى ﮐﻼس ﻫﺎى ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻌﺪ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﻫﺎى ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
  • ﻧﺘﯿﺠﻪ آزﻣﻮن ﻫﺎى ﻓﺎﯾﻨﺎل در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ و در ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ زﺑﺎن آﻣﻮزان ﻗﺮار داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
  • ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﻰ در ﻫﺮ ﺗﺮم، ۷۰ از ۱۰۰ بوده و اﻧﺘﺨﺎب زﺑﺎن آﻣﻮز ﻣﻤﺘﺎز ﻫﺮ ﮐﻼس ﺻﺮﻓﺎ از ﺑﯿﻦ زﺑﺎن آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻﺗﺮ از ۹۰ صورت گرفته و صرفا ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در ﻫﺮ ﮐﻼس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﺑﺎن آﻣﻮز ﻣﻤﺘﺎز اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻰ ﮔﺮدد.
  • زﺑﺎن آﻣﻮزان ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ در ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺘﺒﻰ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮدن ﻓﺮم ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮏ ﺗﺮم در ﻃﻮل ﯾﮑﺴﺎل ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮﺧﺼﻰ ﺗﺤﺼﯿﻠﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺪﯾﻬﻰ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻘﺎﺿﺎى ﻣﺮﺧﺼﻰ و ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺗﺮم ﻣﺮﺧﺼﻰ ﺗﺤﺼﯿﻠﻰ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم زﺑﺎن آﻣﻮزان ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
  • زﺑﺎن آﻣﻮزان ﻣﻤﺘﺎز ﻫﺮ دوره آﻣﻮزﺷﻰ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺼﻒ ﺷﻬﺮﯾﻪ در ﺗﺮم آﺗﻰ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
  • نمره قبولی ۷۰ از ۱۰۰ می باشد و بالاتر از ۹۰ نمره تاپ بوده و در هر کلاس فقط یک نفر تاپ اعلام خواهد شد.
  • زبان آموزان تنها با درخواست کتبی و تکمیل کردن فرم مربوطه حداکثر یک ترم می توانند در طول یکسال از مرخصی تحصیلی استفاده نموده و بعد از آن در ترم بالاتر ادامه دهند، در غیر اینصورت برای ثبت نام مجدد باید در آزمون تعیین سطح شرکت نمایند.
  • زبان آموزان ممتاز در هر دوره آموزشی با پرداخت نصف شهریه در ترم آتی ثبت نام خواهند شد.
  • استفاده از وسایل ضبط صدا و تصویر در کلاسهای حضوری موسسه ممنوع می باشد.
  • استفاده از تلفن همراه به صورت قطعی در کلاسهای حضوری موسسه ممنوع می باشد.
  • حضور زبان آموزان در کلاسهای حضوری بعد از ورود اساتید باعث ایجاد بی نظمی در کلاس ها می باشد، لذا حضور منظم و به موقع زبان آموزان در کلاس ها الزامی می باشد.
  • ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻦ را دارد در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺟﺮاى ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﺠﺪد زﺑﺎن آﻣﻮز ﺧﻮددارى ﻧﻤﻮده و ﯾﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ اﺧﺮاج زﺑﺎن آﻣﻮز ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻰ ﺑﺎﺑﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻋﻮدت داده ﻧﻤﻰ ﺷﻮد.
از من بپرسید
ارسال